องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการประชาชน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองการศึกษา
 
   
   นายทองมี  พลสิม
 
   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  น.ส.สุภาวดี อินหา
 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา
 
   
   นางสาวศิรินารถ  ใจทอง
นายสิทธิชัย มงคลนำ  
   ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ผช.จนท.สันทนาการ  
 นางอุดมพร     คำไหล นายสถิต  เศษรักษา
นางสาวรัชนี  ชาชมพร
นางสาวสัตตบุตร  มีศรี
 ครู
หัวหน้าศูนย์วัดโพนสว่าง
 ครู
หัวหน้าศูนย์วัดสุเทพสุนทร
 ครู
หัวหน้าศูนย์บ้านหนองบัวเงิน
ครู
หัวหน้าศูนย์บ้านสันทรายงาม
 นางนงเยาว์  พันพิลา นางสาวอภิษฎา  บุตรโยธี นางรักคณา  จิณารักษ์  นางจูมบาน  แสงอรุณ
 ครู  ครู  ครู  ครู
   
 นางริมประภา  จันทะนาม นางรุ้งตะวัน คำศรีเมือง   ว่าง   นางจูมมาน  ประโมทะโก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางดารุณี  อินทลิน 
   
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
   นางอรกร  พรใส  
 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   
     
 นางสาวพิศมัย  มงคลนำ
     
  ผู้ดูแลเด็ก