วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำหนองลูกสะใภ้ (โดยจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง