วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง