วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๕ ถนนศรีวิไล-นาแสง เชื่อมถนนบ้านหนองบัวงาม โดยวิธีคัดเลือก
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง