วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๙๘๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๘-๖๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราย นางเหรียน ภูสะเทือน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง