วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) และตู้กระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง