วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี ตำบลนาสะแบง โดยวิธีคัดเลือก
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง