วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงใช้ในงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต. นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต. นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง