วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสงวน ไชยวาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นายทองศรี เขวาลำธาร หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรในตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง