วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นายจำลอง ดงเย็น หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นายจำลอง ดงเย็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกร่องส่งน้ำพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางมะลิวัลย์ หวังหมู่กลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง