วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก ๖๒๘๔ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๓-๕๒-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคริองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjit Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างจ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง