วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ.001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง