วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจัดหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 ขนาด 150-300 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายข้างวัดโพนสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองบัวงามเชื่อมบ้านอู่คำ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
14  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง