วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์จราจรองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นบก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียบ บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง