วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ท่าลอยกระทงพร้อมเวที เครื่องเสียง และไฟส่องสว่างบนเวที ในงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาขบวนฟ้อนรำ และรถเครื่องเสียงประกอบดนตรี ในงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก๒๘๗๑ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง