วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
บริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก๒๘๗๑ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑
20  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข๒๐๗๐ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๖๐-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน
6  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง