วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ. ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน (ช่วงบ้านนาสะแบงทุ่งถึงบ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน (ช่วงหนองเป็ดก่า) หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างบริการซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๓-๕๒-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายนิคม ปาทุมา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแววล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางวิลัย ราษี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางโสม แสนสุข ม.3 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง