วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างบริการจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นายจำลอง ดงเย็น หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นายจำลอง ดงเย็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกร่องส่งน้ำพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง