วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี ตำบลนาสะแบง โดยวิธีคัดเลือก
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง