วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง