วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางสังเวียน หวังหมู่กลาง หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง