วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างบริการซ่อมป้ายไฟสัญญาณจราจรชนิดสามเหลี่ยม (หยุดตรวจ) หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 430-52-001 และ 430-52-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม ให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กค 987 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม ให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง