วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 2070 บึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 2070 บึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ.001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง