วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายนิคม ปาทุมา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแววล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางวิลัย ราษี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางโสม แสนสุข ม.3 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง