วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางมะลิวัลย์ หวังหมู่กลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นายนิด เม่านก เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บก ๖๒๘๔ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๓-๕๒-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นายวิชัย มืดพา เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง