วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อลำโพงและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother TN๒๓๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อสารส้ม,คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันในโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง