วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านโนนสว่าง เชื่อมบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๔๖๑-๕๕-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง