วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางสุบัน มงคลนำ เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อใบเสร็จน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะ บ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง