วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก ๖๒๘๔ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๓-๕๒-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคริองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjit Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง