วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๔๑๖-๕๘-๐๓๙
19  มิ.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ. 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อไฟประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก๒๘๗๑ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายสมบูรณ์ นาเวียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเจนรินทร์ อรกุล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง