วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการค่าใข้จ่ายในการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าห่มกันหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กก ๒๘๗๑ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง