วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง