วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างบริการตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างบริการตัดเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง