วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายงาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายงาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลนาสะแบง กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)