วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และปิดเทอม ๒/๒๕๖๑
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการป้องกันปัญหาเอดส์และสัมพันธ์แก่เยาวชนในตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านโนนสว่าง เชื่อมบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลนาสะแบง
17  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลนาสะแบง