วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางพลอย ชินวงษา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางพิมพ์ชนก ภาแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวิชัย ราษี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเสี้ยน บุตรนาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อสารส้มขุ่นละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)