วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง