วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองบัวงามเชื่อมบ้านอู่คำ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
14  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างบริการตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างบริการตัดเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง