วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อสารเร่งตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการค่าใข้จ่ายในการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าห่มกันหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง