วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กก ๒๘๗๑ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน
1  ต.ค. 2562
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1  ต.ค. 2562
ค่าจัดทำเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์