วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายสมบูรณ์ นาเวียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเจนรินทร์ อรกุล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายงาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง