วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
ค่าจัดทำเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างบริการด้านการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ หน้าโรงเรียนบ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง