วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
19  พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
19  พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ
19  พ.ย. 2561
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
19  พ.ย. 2561
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
19  พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
19  พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)
13  พ.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2070 บึงกาฬ
7  พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ