วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กก ๒๘๗๑ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน
1  ต.ค. 2562
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1  ต.ค. 2562
ค่าจัดทำเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ
1  ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง