วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินหนองทรายด่อนที่ถูกน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก๖๒๘๔ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก ๖๒๘๔ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างขยายท่อระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง