วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบปัญหาวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบปัญหาวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อธงและตราสัญลักษณ์ วปร. ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อแบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง