วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางสังเวียน หวังหมู่กลาง หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง