วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อพานพุ่ม วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายค่านิยของคนไทย ๑๒ ประการ และป้ายความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุในโครงการวิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย ถวายองค์ราชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ.003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำซับเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง