วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงคันดินหนองทรายด่อนพร้อมทำทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง
11  เม.ย. 2562
ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงคันดินหนองทรายด่อนพร้อมทำทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเหมารถพร้อมประดับตกแต่งรถแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข๒๐๗๐ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๖๐-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม ขวดบรรจุ ๖๐๐ มิลลิลิตร ในโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง