วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถในโครงการประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง