วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก๒๘๗๑ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๔๕-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก-วัดภูสิงห์น้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้าย สำหรับโครงการ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง