วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างบริการจดมิเตอร์น้ำประปา และเก็บค่าน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างบริการเพื่อใช้ในกิจการอำนาจหน้าที่ของ อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางสังเวียน หวังหมู่กลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี ตำบลนาสะแบง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายที่นางสังเวียน หวังหมู่กลาง หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างบริการเพื่อใช้ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง