วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหนองตีนภูเชื่อม ถนนลูกรังสายบ้านหนองจิก-วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนป้อนกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านโนนสว่าง เชื่อมบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลนาสะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อธงสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง