วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายดอนบักหลำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายโนนเฮือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายวังเดือนห้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จัดทำตรายาง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายบุญเพ็ง พุฒละ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายทองยุ้น จันทะคร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานางลำปาง ชุมณี หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานางทองศรี ชัยจักร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายประเสริฐ เลิศล้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายฝั่น มิตรพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง