วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายจากหมู่บ้านหนองจิก-หนองทรายด่อน หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายสี่แยกวัดมุจรินทร์-วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายสี่แยกลานยาง-หนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายแยกนาหม่อง-สี่แยกโคกคำภู หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายบ้านนางหนูไกร-วัดถ้ำผาขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายบ้านนางหนูไกร-นาหม่อง หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนายประเสริฐ นะทอน-สี่แยกลานยาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายไร่นางโสพิน โนนเพีย ถึงวัดป่าโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหนองแวงตอนล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหนองแวงตอนบน หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง