วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางเข้าหนองทรายด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหน้าบ้านแม่เสี้ยน บุตรนาม-ลำห้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
19  พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
19  พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ
19  พ.ย. 2561
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
19  พ.ย. 2561
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
19  พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก