วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้าย ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหนๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายดงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายดอนบักหลำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายโนนเฮือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายวังเดือนห้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จัดทำตรายาง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายบุญเพ็ง พุฒละ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานายทองยุ้น จันทะคร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนานางลำปาง ชุมณี หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง