วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายประกาศ คำม่วน เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายบุญกอง ทุ่งมล เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายทองดี แก้วผาสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวิชัย ราศี เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายทองดี แก้วผาสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายบุญกอง ทุ่งมล เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวีระพงษฺ์ คำทอง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายประกาศ คำม่วน เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง