วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายสวนยาง ผอ.วิรัตน์ ศรีลาพัฒน์-นาคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายต้นบก หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายจากบ้านนายไพทูรย์ ศรีลาพัฒน์-งาด่อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายจากบ้านนายไพทูรย์ ศรีลาพัฒน์-โคกอีช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายแยกโคกกลางห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายนายไพรทูลย์ บุญเคน รอยต่อนาแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายข้างวัดราษฎ์บูรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายฝายหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายต้นไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง