วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างขยายท่อระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง สายที่นายสมหมาย โสชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง สายที่นางอนงค์คราญ โสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม สายที่บ้านนายหลอด เพ็ญเกาะ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บฟอร์ม ๑๕ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง