วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวีระพงษฺ์ คำทอง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวิชัย ราศี เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายประกาศ คำม่วน เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายบุญกอง ทุ่งมล เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายทองดี แก้วผาสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวิชัย ราศี เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายทองดี แก้วผาสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน