วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายบุญกอง ทุ่งมล เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวีระพงษฺ์ คำทอง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี
16  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายประกาศ คำม่วน เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินหนองทรายด่อนที่ถูกน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง