วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง