วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมัน ๒T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๖๑
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร สายหนองบัวงาม - อู่คำ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง