วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง1 หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายและตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข๒๐๗๐ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต. นาสะแบง ๐๐๑-๖๐-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง