วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเคื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนเฮือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง